ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πιο κάτω μπορείτε να βρίσκετε Εκπαιδευτικές σημειώσεις και ασκήσεις για τα μαθήματα.  “Managing Housekeeping Operations”  Certified Guest Room Attendant”, από το AH&LEI. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα θα αναρτώνται σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθημάτων και με τις οδηγίες της ομάδας των Εκπαιδευτών

 TRAINING NOTES

Below you can find Educational notes and exercises for the lessons  “Managing Housekeeping Operations”, “Certified Guest Room Attendant,” by AH & LEI. All training resources shall be uploaded as per the needs of the lessons, and the guidance of the Training Instructors.

Housekeeping Prof. Diploma Level 1

Chapter 1

The Role of Housekeeping in Hospitality Operations