Ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού

ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ

Τα κριτήρια και οι δείκτες πιστοποίησης και προώθησης του αειφόρου τουρισμού!

Οι κυρίαρχες τάσεις για τα επόμενα χρόνια στον τουρισμό, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες θα είναι: Μια διαρκώς αυξανόμενη τάση για μεμονωμένα ταξίδια – Αναζήτηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού – Μείωση του μέσου όρου ηλικίας των τουριστών – Πρόταξη της υγείας, της ασφάλειας αλλά του περιβαλλοντικού δείκτη για την επιλογή ενός προορισμού. Η οικονομική και ενεργειακή κρίση, οι πληθωριστικές πιέσεις που αγγίζουν όλη την Ευρώπη, ο πόλεμος και η γεωπολιτική αστάθεια επιβάλλουν μια άλλη οπτική για τον τουρισμό.

Ο γενικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και εργαλείων σε ανώτερα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων για:

 • την γνωριμία, αφομοίωση και αξιοποίηση των κριτηρίων και δεικτών του τουρισμού αειφορίας, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν για το σχεδιασμό και εφαρμογή της αλλαγής στο λειτουργικό μοντέλο της επιχείρησής τους προς την κατεύθυνση του τουρισμού αειφορίας.
 • Την προώθηση (marketing) του αειφόρου τουρισμού
 • Τον υπολογισμό των οικονομικών ωφελημάτων που προκύπτουν από τις πρακτικές αυτές για την επιχείρηση
 • Την έναρξη της πρακτικής προετοιμασίας της επιχείρησής τους υπό την καθοδήγηση του εισηγητή/ εκπαιδευτή

Θέματα

 • Ενότητα 1: Έναρξη και Εισαγωγή στο Πρόγραμμα
 • Ενότητα 2: Εισαγωγή σε έννοιες και ορολογία
 • Ενότητα 3: Για τις επιπτώσεις της πανδημίας στο κλάδο
 • Ενότητα 4: Για την ανθρωπογενή επίδραση στο πλανήτη
 • Ενότητα 5: Η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση
 • Ενότητα 6: Για την αλλαγή στρατηγικής προς την αειφορία
 • Ενότητα 7: Ο ρόλος των συμβάσεων αειφορίας στον τουρισμό
 • Ενότητα 8: Οι αρχές του τουρισμού αειφορίας
 • Ενότητα 9: Το παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού
 • Ενότητα 10: Ομάδα Α – Τα κριτήρια του μάνατζμεντ αειφορίας
 • Ενότητα 11: Ομάδα Β – Μεγιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών οφελών προς την τοπική κοινότητα
 • Ενότητα 12: Ομάδα Γ – Μεγιστοποίηση των ωφελειών για την πολιτιστική κληρονομιά
 • Ενότητα 13: Ομάδα Δ – Μεγιστοποίηση των ωφελειών για το Περιβάλλον
 • Ενότητα 14: Τα κριτήρια ΠΣΑΤ για τον δημόσιο τομέα
 • Ενότητα 15: Συστάσεις για το προσδιορισμό των αναγκών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
 • Ενότητα 16: Στοιχεία του τουρισμού στην Κύπρο και συσχέτιση με τουρισμό αειφορίας
 • Ενότητα 17: Ολοκλήρωση του ιδρυματικού μέρους του προγράμματος

Σε ποιους απευθύνεται

Ανώτερα και ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν σε μια από τις βαθμίδες σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου υλοποίησης αποφάσεων της επιχείρησης στους τομείς management, marketing, ανθρώπινων πόρων, δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας, διασφάλισης προτύπων ποιότητας, νέων προϊόντων / υπηρεσιών και άλλους σχετικούς με τα προηγούμενα.

Συνεπώς, όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να καλύπτουν μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Ιδιοκτήτες, ενεργά ασχολούμενοι και εργοδοτούμενοι στην επιχείρηση.
• Γενικοί Διευθυντές και Επιχειρησιακοί Διευθυντές.
• Υπεύθυνοι σε Οργανωτικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα) με ευθύνες στη λήψη αποφάσεων στους τομείς που προαναφέρονται.
• Στελέχη που θα μπορούν μελλοντικά να έχουν άμεση σχέση με μια ή και περισσότερες από τις 4 ομάδες κριτηρίων αειφορίας.

Διάρκεια: 14 ώρες + 4 ώρες ανά εταιρεία (πρακτικό μέρος)
Ημερομηνίες: 28 & 29 Νοεμβρίου 2023
Ώρες: 09:00 - 16:00
Location: Limassol CHEI
Αρχικό κόστος: €1.530
Eταιρικό κόστος μετά την επιχορήγηση: €0