ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πιο κάτω μπορείτε να βρίσκετε Εκπαιδευτικές σημειώσεις και ασκήσεις για τα μαθήματα.  “Food and Beverage Management”  από το AH&LEI. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα θα αναρτώνται σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθημάτων και με τις οδηγίες της ομάδας των Εκπαιδευτών

 TRAINING NOTES

Below you can find Educational notes and exercises for the lessons  “Food and Beverage Management” by AH & LEI. All training resources shall be uploaded as per the needs of the lessons, and the guidance of the Training Instructors.

F & B Management

Chapter 1

Activity
The Challenge of Food and Beverage Operations

Chapter 2

Activity
The Control Function

Chapter 3

The Menu, The Foundation for Control

Chapter 4

Planning & Control for Food Beverage Operations

Chapter 5

Determining Food and Beverage Standards

Chapter 6

Purchasing and Receiving Controls

Chapter 7

CHEI Storing and Issuing Controls

Chapter 8

CHEI Production and Serving Control

Chapter 9

Calculating Actual Food and Beverage Costs

Chapter 10

Control, Analysis, Corrective Action, and Evaluation