Το Δίπλωμα Ειδίκευσης 5 μαθήματων, είναι ένα πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμένο από το American Hotel & Lodging Association (AH&LEI), ειδικά για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον κλάδο της Οροφοκομίας στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα αφορά άτομα που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σταδιοδρομίας και που θέλουν να έχουν ένα αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Μέσω αυτού του προγράμματος, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για μια θέση στο ανώτερο απίπεδο Διοίκησης στον κλάδο. 

Το Δίπλωμα Ειδίκευσης, μπορεί να αποκτηθεί με τη συμπλήρωση των 5 μαθημάτων, επιπέδου μάνατζμεντ, μέσω του Polykarpou hrd, αντιπρόσωπου του AH&LEI στην Κύπρο.

The 5 courses Diploma of Specialization is a curriculum designed by the American Hotel & Lodging Association (AH & LEI), especially for professionals working at the Housekeeping in Cyprus Hospitality Industry.

The program is designed to help develop people who want to take the next professional step and they want to have a recognized degree. Through this program, you will acquire necessary skills and knowledge required for a position in a senior management level  at the Housekeeping Department and the industry.

The Diploma of Specialization can be obtained by completing the 5-level management course through Polykarpou hrd, a representative of AH & LEI in Cyprus.

The 5 Courses