ΣΧΟΛΗ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ

Το CHEI (Cyprus Hospitality Educational Institute), αντιπρόσωπος του AH&LEI (American Hotel & Lodging Educational Institute), έχει προχωρήσει στην δημιουργία της Σχολής Οροφοκομίας (Housekeeping Academy), με σκοπό την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη των Στελεχών της Ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να αναπτυχθούν επαγγελματικά σε θέση επόπτη, ή σε άτομα που κατέχουν θέση Επόπτη ή Υπεύθυνου Τμήματος και θέλουν να έχουν Πιστοποιητικό Διεθνούς Αναγνώρισης. Χωρίζεται σε 2 επίπεδα.

THE HOUSEKEEPING ACADEMY

CHEI (Cyprus Hospitality Educational Institute), as a representative of AH&LEI (American Hotel & Lodging Educational Institute) in Cyprus, has established the Housekeeping Academy, aiming to deliver high quality Training and Development for hospitality professionals, specialized in housekeeping.

It refers to individuals who seek to achieve a professional career development in Supervisory positions or professionals who already hold a supervisory or department head positions and want to acquire a Globally recognized certification.

Επίπεδο 1: Δίπλωμα στην Οροφοκομία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ακαδημαϊκό μάθημα διοίκησης στην οροφοκομία, “Managing Housekeeping Operations” μαζί με το βασικό πρόγραμμα για όλο το προσωπικό του Τμήματος, Certified Guest Room Attendant”, με τη σφραγίδα του AH&LEI, του παγκόσμια αναγνωρισμένου Εκπαιδευτικού Οργανισμού Φιλοξενίας.  Περιλαμβάνει επίσης οδηγό μελέτης για το βασικό πρόγραμμα, Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το ακαδημαϊκό και το κόστος εξετάσεων και για τα δύο μαθήματα.

Προϋποθέτει, πρακτική άσκηση σε εποπτικά καθήκοντα στο Τμήμα, σε όσα άτομα δεν έχουν εμπειρία.

Level 1: Housekeeping Professional Diploma

This curriculum is consisted of an academic housekeeping management course, “Managing Housekeeping Operations” and a basic course for all Housekeeping personnel which is the “Certified Guest Room Attendant”, under the seal of AH & LEI, the world-renowned Hospitality Education Organization.

The program includes a study guide for the core course, Academic Notes and Exam fees for both courses.

For a successful completion, a practical exercise in Supervisory duties is required, for individuals with no experience.

Επίπεδο 2: Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Οροφοκομίας

Το Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση 5 μαθήματων, είναι ένα πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμένο από το American Hotel & Lodging Association (AH&LEI), ειδικά για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον κλάδο της Οροφοκομίας στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα αφορά άτομα που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σταδιοδρομίας και που θέλουν να έχουν ένα αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Μέσω αυτού του προγράμματος, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για μια θέση στο ανώτερο επίπεδο Διοίκησης στον κλάδο.

H εξειδίκευση στη Διοίκηση, απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση του επιπέδου 1 και μπορεί να επιτευχθεί με τη συμπλήρωση και των 5 μαθημάτων, μέσω του Polykarpou hrd, εκπρόσωπος της AH & LEI στην Κύπρο.

Level 2: Housekeeping Management Specialization

The 5 courses Management Specialization is a curriculum designed by the American Hotel & Lodging Association (AH & LEI), especially for professionals working at the Housekeeping in Cyprus Hospitality Industry.

The program is designed to help develop individuals who want to take the next professional step and they want to have a recognized degree. Through this program, they will acquire necessary skills and knowledge required for a position in a senior management level at the Housekeeping Department and the industry.

The Management Specialization requires the successful completion of Level 1, and can be obtained by completing all 5 courses through Polykarpou hrd, representative of AH&LEI in Cyprus.

The 5 Courses
Level 1: Housekeeping Professional Diploma
Level 2: Housekeeping Management Specialization

Level 1: Housekeeping Professional Diploma (Online)

Instructors

Dr. Eleni Asprogenous

ELENI300

Andri Vorka

Andri-Vorka300

Olympiada Anastasiou

OLYMPIADA300

Details

Starting Date:  April 14th

Schedule: Every Tuesday & Thursday, 16:30-18:30

Duration: 3 Months

Fees: Call the Administrator

Level 2: Housekeeping Management Specialization

Instructors

Dr Heleni Asprogenous

ELENI300

Andri Vorka

Andri-Vorka300

Olympiada Anastasiou

OLYMPIADA300

Mr. Christos Harrison

Christos Harrison

Details

Starting Date:  To Be Announced

Schedule:  –

Duration: