ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πιο κάτω μπορείτε να βρίσκετε Εκπαιδευτικές σημειώσεις και ασκήσεις για τα μαθήματα.  “Managing Housekeeping Operations”  Certified Guest Room Attendant”, από το AH&LEI. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα θα αναρτώνται σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθημάτων και με τις οδηγίες της ομάδας των Εκπαιδευτών

 TRAINING NOTES

Below you can find Educational notes and exercises for the lessons  “Managing Housekeeping Operations”, “Certified Guest Room Attendant,” by AH & LEI. All training resources shall be uploaded as per the needs of the lessons, and the guidance of the Training Instructors.

Housekeeping Prof. Diploma Level 1

Chapter 1

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/04/Chapter-1.-Activity.pdf”]

The Role of Housekeeping in Hospitality Operations

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/04/Chapter-1.-The-Role-of-Housekeeping-in-Hospitality-Operations.pdf”]

Chapter 2

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/04/Chapter-2.-Activity.pdf”]

Environmental and Energy Management

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/04/Chapter-2.-Environmental-and-Energy-Management.pdf”]

Chapter 3

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/04/3.-Activities-Planning-and-Organizing-the-Housekeeping-Department.pdf”]

Planning and Organizing the Housekeeping

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/04/Chapter-3.-Planning-and-Organizing-the-Housekeeping-Department.pdf”]

Chapter 4

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/04/4.-Activities-Human-Resource-Issues.pdf”]

Housekeeping Human Resource Issues

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/04/Chapter-4.-Housekeeping-Human-Resource-Issues.pdf”]

Chapter 5

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/5.-Activities-Managing-Inventories.pdf”]

Managing Inventories

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/Chapter-5-Managing-Inventories.pdf”]

Chapter 6

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/6.-Activities-Controlling-Expenses.pdf”]

Controlling Expenses

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/Chapter-6.-Controlling-Expenses-.pdf”]

Chapter 7

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/7.-Activities-Safety-and-Security.pdf”]

Safety and Security

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/Chapter-7.-Safety-and-Security.pdf”]

Chapter 8

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/8.-Activities-Managing-an-On-Premises-Laundry.pdf”]

Managing an On-Premises Laundry

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/05/Chapter-8.-Managing-an-On-Premises-Laundry-.pdf”]

Chapter 9

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/9.-Activities-Guestroom-Cleaning.pdf”]

Guestroom Cleaning

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Chapter-9.-Guestroom-Cleaning-.pdf”]

Chapter 10

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/10.-Activities-Public-Area-and-Oher-Types-of-Cleaning.pdf”]

Public Area and Other Types of Cleaning

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Chapter-10.-Public-Area-and-Other-Types-of-Cleaning.pdf”]

Chapter 11

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/11.-Activities-Ceilings-Walls-furniture-and-Fixtures.pdf”]

Ceilings, Walls, furniture, and Fixtures

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Chapter-11.Ceilings-Walls-furniture-and-Fixtures.pdf”]

Chapter 12

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/12.-Activities-Beds-Linens-and-Uniforms.pdf”]

Beds, Linens, and Uniforms

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Chapter-12.-Beds-Linens-and-Uniforms.pdf”]

Chapter 13

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/13.-Activities-Carpets-and-Floors.pdf”]

Carpets and Floors

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Chapter-13.-Carpets-and-Floors.pdf”]

Chapter 14

Activity

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/14.-Activities-Tubs-Toilets-and-Vanities.pdf”]

Tubs, Toilets, and Vanities

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Chapter-14.-Tubs-Toilets-and-Vanities.pdf”]

START Presentations

English

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Housekeeping-Professional-EN-14-hours-2019.pdf” ]

Greek

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Housekeeping-Professional-GR-14-hours-2019.pdf”]

START Quiz- All employees

English

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Start-Quiz-1.pdf” ]

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Start-Quiz-2.pdf” ]

Greek

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Start-Quiz-1-GR.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Start-Quiz-2-GR.pdf”]

START Quiz- Guest Room Attendant

English

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Guest-Room-Quiz-1-1.pdf” ]

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Guest-Room-Quiz-2.pdf” ]

Greek

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Guest-Room-Quiz-1-GR-1.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://polykarpouhrd.com/wp-content/uploads/securepdfs/2020/06/Guest-Room-Quiz-2-GR.pdf”]