Το Δίπλωμα Ειδίκευσης 5 μαθήματων, είναι ένα πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμένο από το American Hotel & Lodging Association (AH&LEI), ειδικά για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον κλάδο της Οροφοκομίας στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα αφορά άτομα που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σταδιοδρομίας και που θέλουν να έχουν ένα αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Μέσω αυτού του προγράμματος, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για μια θέση στο ανώτερο απίπεδο Διοίκησης στον κλάδο. 

 Το Δίπλωμα Ειδίκευσης, μπορεί να αποκτηθεί με τη συμπλήρωση των 5 μαθημάτων , επιπέδου μάνατζμεντ, μέσω του Polykarpou hrd, αντιπρόσωπου του AH&LEI στην Κύπρο.

The 5 courses Diploma of Specialization is a curriculum designed by the American Hotel & Lodging Association (AH & LEI), especially for professionals working at the Housekeeping in Cyprus Hospitality Industry.

The program is designed to help develop people who want to take the next professional step and they want to have a recognized degree. Through this program, you will acquire necessary skills and knowledge required for a position in a senior management level  at the Housekeeping Department and the industry.

The Diploma of Specialization can be obtained by completing the 5-level management course through Polykarpou hrd, a representative of AH & LEI in Cyprus.

The 5 Courses

Supervision in the Hospitality Industry

The main purpose of the program is to help people who exercise management, supervision and leadership responsibilities realize the importance of their role and develop their abilities to the fullest extent. The program introduces the supervisory skills required for a successful career in the hospitality industry.

It includes conflict management procedures, expanded information on incentives, new information on the role of technology and media on recruitment, new information on the costs and benefits of training.

Issues related to the use of technology for staff scheduling, including the use of software and corporate intranets.

Participants: Managers and Supervisors in the Hospitality sector

Instructors: Distinguished trainers and Guest speakers, the Advisory Guidance of Certified Trainers (CHT) AH& LEl

Managing Housekeeping Operations

It aims to help participants develop Management skills in planning, organizing, implementing and controlling the planning, organizing, implementing and controlling the whole Housekeeping process.

Been a Housekeeper, shows what it takes to direct day-to-day operations of the Housekeeping department, from big-picture management issues, to technical details for the best cleaning results.

The program focuses on management and leadership practices, including Environmental Management, the practices, including Environmental Management, the training, motivation and performance evaluation.

“Managing Housekeeping Operations”, is an ideal, integrated program that reflects extensive changes and needs, in the hotel industry.

Security and Loss Prevention Management

This course has been designed substantially to reflect safety and security issues of current concern within the hospitality industry. Its aiming to presents best practices and guidance related to risk management in the hospitality workplace.

Participants, as part of Management, benefit since content of this course takes a broader and more global view of the issues, and focuses on identification and mediation of a variety of safety and security concerns.

Participants: Security, Rooms Division or Front Office Managers, Housekeepers and Management key staff

Instructors: Taught by distinguished instructors, the mentoring of Certified Trainers (CHT) of AH& LEl

Managing Technology
in Hospitality

Hospitality sector now days, is using high technology for many reasons. Managers and Leaders in the industry can not follow a career path if they have lack of technology knowledge. With this program, participants will learn the basics of purchasing, implementing, maintaining, and effectively managing a variety of technology systems.

“Managing Technology in Hospitality”, covers applications for all operational areas, and also covers security maintenance for technology. This outstanding course, features many sections with the latest information on benchmarking hospitality technology, social networking, Internet marketing, self-service technologies, Voice over Internet Protocol (VoIP), open and closed payment systems, PCI compliance, menu item pricing, inventory replenishment, and data mining.

Participants : All Managers, Department Heads, Supervisors and key staff in Hospitality Industry

Managing Front Office Operations

This best-selling program provides a comprehensive overview of a hotel’s front office and the role it plays in creating memorable guest experiences. Participants will learn how the front office interacts with other departments, strategies for keeping the front desk profitable, and how e-commerce and social networking affect front office operations.

Program objectives:

  • To develop Managerial organizational and planning skills in the field of Front Office
  • Identify the factors that affect visitors, on their stay purchase decision and the capacity to promote through modern marketing
  • Be able to work with new trends of the industry in relation to the ecological and energy management of the operation.
  • Be able to prepare costing, budgets and monitor revenues relative to costs.