Το Δίπλωμα Ειδίκευσης μαθήματων, είναι ένα πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμένο από το American Hotel & Lodging Association (AH&LEI), ειδικά για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον κλάδο του Rooms Division.

Το πρόγραμμα αφορά άτομα που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σταδιοδρομίας και θέλουν να έχουν ένα αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Μέσω του προγράμματος, θα αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μια θέση στο ανώτερο απίπεδο Διοίκησης στον κλάδο. 

 Το Δίπλωμα Ειδίκευσηςμπορεί να αποκτηθεί με τη συμπλήρωση της σειράς των 5 μαθημάτων , σε επίπεδο μάνατζμεντ, μέσω του Polykarpou hrdαντιπρόσωπου του AH&LEI στην Κύπρο.

The 5 courses Diploma of Specialization is a curriculum designed by the American Hotel & Lodging Association (AH & LEI), especially for professionals working in the Rooms Division Operations in the Hospitality Industry.

The program is designed to help develop people who want to take the next professional step and they want to have a recognized degree. Through this program, you will acquire necessary skills and knowledge required for a position in  management level  at the Rooms Division in and the industry.

The Diploma of Specialization can be obtained by completing the 5-level management course through Polykarpou hrd, a representative of AH & LEI in Cyprus.